ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด05 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวารี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2562
โครงก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้วยขวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 สิงหาคม 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 สิงหาคม 2562
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256216 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสบงาย หมู่ที่ 525 ธันวาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 817 ธันวาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านห้วยโปร่งขาม หมู่ที่ 1103 ธันวาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา ชุมชนบ้านแม่จาใต้ หมู่ที่ 924 สิงหาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวกราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แปบบมีฝาปิด บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 809 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสร้างผนังลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคนกรีตเสริมเหล็กลอดลำเหมืองทำฟันเงี้ยว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบน้ำเพิ่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 เมษายน 2563
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่_3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาสันป่าไหน่ หมู่ที่ 1 ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่_5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่_4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 ธันวาคม 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256401 เมษายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256401 มีนาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256401 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256301 มกราคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256301 ธันวาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256301 พฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256301 ตุลาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256301 กันยายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256301 สิงหาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256331 พฤษภาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256330 เมษายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256331 มีนาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256329 กุมภาพันธ์ 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256331 มกราคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
565
เดือนที่แล้ว
718
ปีนี้
7,209
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
9,773
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 25 27 565 718 7,209 2,564 9,773 3.215.177.171