ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

♦ คะแนน 98.81 คะแนน อยู่ในระดับ AA ♦

01 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ผ่านบัญชีธนาคาร ส่วนผู้สูงอายุที่รับเป็นเงินสด รอแนวทางการเบิกจ่ายก่อนนะคะ

20 กรกฎาคม 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
     ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 
     หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เบอร์โทรศัพท์ 053-106403 ต่อ 12 ได้ในวันและเวลาราชการ
27 มิถุนายน 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

        ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 และได้รายงานผลการสอบให้เทศบาลตำบลพะธาตุปู่ก่ำ ทราบแล้ว นั้น เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบเลือกได้ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

20 มิถุนายน 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับรับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

     ตามที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึงกำหนดรับสมัครตั้งแต่ันที่ 2-20 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ (ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้)

27 พฤษภาคม 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ มีนโนบายในการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้ได้ใช้ประโยชน์โดยการสร้างเสริมและสนับสนุนให้องค์กรและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายหรือสัญลักษณ์สำหรับคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ เพื่อคนพิการจะสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยตนเอง ตลอดการพึงพาดำรงตนได้อย่างมีความสุข (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้)

25 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ประกาศ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังคงแพร่ระบาดรุนแรงต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชนในพื้นทีเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เบอร์โทรศัพท์ 053-106403 ต่อ 12 ได้ในวันและเวลาราชการ

 

29 เมษายน 2565

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

       ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลโดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 1 อัตรา

       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี

       • ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

         ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ 

          เลขที่ตำแหน่ง 13-2-01-3810-001    จำนวน   1   อัตรา

          สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

***(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)***

04 เมษายน 2565

ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

       ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ดังนี้

พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น

1.ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

         เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอนให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ดังต่อไปนี้

1.คำร้องขอโอน (ย้าย)

2.หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชา

3.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

4.สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)

5.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

          โดยยื่นเอกสารประกอบคำพิจารณาได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่) เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-9918906

18 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
        เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ OR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2565
         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT โดยให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
 
01 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คูคลองหรือสถานที่สาธารณะ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

     ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ดังนี้

ประเภทวิชาการ

1. นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

3. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ประเภททั่วไป

1. นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบการรับโอน

1. คำร้องขอโอน (ย้าย)

2. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชา

3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

4. สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)

5. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยยื่นเอกสารประกอบคำพิจารณาได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่) เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-9918906

10 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
????????ประชาสัมพันธ์????????
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2565
หรือ Scan QR code ตามช่องทางด้านล่างนี้ ☺️
21 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
????ประชาสัมพันธ์ (งานจัดเก็บและพัฒนารายได้) เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ????
• การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
• การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
เทศบาลตำบลพระธาตปู่ก่ำ โทร. ☎️ 053-106403 ต่อ 12
18 มกราคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง​,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
????แจ้งประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาในที่โล่ง????
นายประจญ​ ปรัชญ์สกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่​ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง​ โดยมีสาระสำคัญ​ คือในเขตพื้นที่ชุมชนห้ามมิให้เผา​ วัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใด​ โดยเด็ดขาด​ ส่วนในพื้นที่ทางการเกษตร หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืช​ ให้ขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลงทะเบียนในระบบการจองจัดการเชื้อเพลิง ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ เพื่อให้ศูนย์บัญชาการระดับอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการเผาทุกครั้ง ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดที่มิใช่การบริหารจัดการให้ช่วยกันดับเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟป่าขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟป่ารุนแรงให้แจ้งหน่วยควบคุมไฟป่า​ เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับดับไฟป่าทันที ทั้งนี้หากผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามออกจากพื้นที่ของตน​ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งโดยเฉียบขาดทุกราย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่​ 1 มกราคม​ ถึงวันที่​ 30​ เมษายน​ 2565
01 มกราคม 2565

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,599
เดือนที่แล้ว
1,523
ปีนี้
9,558
ปีที่แล้ว
10,589
ทั้งหมด
22,711
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 74 44 1,599 1,523 9,558 10,589 22,711 100.25.42.211