ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขขอแจ้งประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เพื่อให้การบริหารงานกิจการของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาเทศบาล การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ตามเอกสารที่แนบมาต่อไปนี้

26 สิงหาคม 2564

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 

1.คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

2.คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง

3.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

4.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

5.คำสั่งผู้อำนวยการกอง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานเทศบาล

 ตามเอกสารที่แนบมานี้

14 กรกฎาคม 2564

ประกาศ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ประกาศ
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 67/2564
smileผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว
surprisedร้านสักหรือเจาะผิดหนัง เปิดได้ตามปกติ

laughingร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติโดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
embarassedห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
coolมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน2564เป็นต้นไป
innocentยกเลิก คำสั่ง ที่ (63/2564)

22 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 57/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) แยกเป็น นายกเทศมนตรี จำนวน 32 ราย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 139 ราย

ตามลิงค์ประกาศฯ https://www.ect.go.th/chiangmai/ewt_dl_link.php?nid=1125

28 พฤษภาคม 2564

ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/xjf89j  หรือ QR code เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2564
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

03 พฤษภาคม 2564

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
01 พฤษภาคม 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม และความโปร่งใสในการของงานของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตอบแบบประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/xjf89j

หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

 

30 เมษายน 2564

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

แก้ไขข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 24/2564
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้มีข่าว
ที่ 24/2564 กรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น
เนื่องด้วยมีคำร้องคัดค้านที่ไม่ได้ยื่น ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แต่มีการยื่นคำร้องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.กลาง)
รวมทั้งมีการยื่นคำร้องคัดค้านโดยร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฯ ด้วย ทำให้ข้อมูล
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่และข้อมูลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ตรงกัน
จึงขอแก้ไขรายชื่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลให้ถูกต้องตรงกัน
แยกเป็นนายกเทศมนตรีจำนวน 90 ราย จากทั้งหมด 121 ราย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน
1,349 ราย จากทั้งหมด 1,488 ราย 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้)

27 เมษายน 2564

ประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

มาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3

 

15 เมษายน 2564

มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

????????คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 34/2564
เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

????ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-23 เม.ย. 64

10 เมษายน 2564

ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี จังหวัดเชียงใหม่ (อย่างไ่ม่เป็นทางการ),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
29 มีนาคม 2564

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
???? วันอาทิตย์ที่28​ มีนาคม​ 2564​
???? เวลา​ 08.00-17.00​ น.
???? ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
รับบัตร 2 ใบ
__ใบที่ 1 ✖️ กาเลือกนายกฯ ได้ 1 คน
__ใบที่ 2 ✖️ กาเลือกสมาชิกสภาฯ ได้ไม่เกิน 6 คน
24 มีนาคม 2564

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
22 มีนาคม 2564

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
**** ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ****
ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค.64
**** หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ****
ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.64
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
19 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
12 มีนาคม 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
565
เดือนที่แล้ว
718
ปีนี้
7,209
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
9,773
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 24 27 565 718 7,209 2,564 9,773 3.215.177.171