ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
๑. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
     เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้
          ๑.๑ พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน   จัดให้มีตู้ยาม อปพร., อาสาสมัครตำรวจบ้าน, หน่วยบริการ แพทย์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
          ๑.๒ บริหารงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้
          ๑.๓ มุ่งเน้นการบริหารงานของเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
          ๑.๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
          ๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ถูกต้องทั่วถึงและเป็นธรรม
          ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วม     ในการพัฒนางานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
          ๑.๗ จัดสวัสดิการให้กับประชาอาสา เช่น อสม., อปพร., อาสาสมัครตำรวจบ้าน, ผู้นำชุมชน ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด
          ๑.๘ ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิดและการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          ๑.๙ มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจรัฐ
          ๑.๑๐ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     นโยบายด้านนี้จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต่อเนื่องโครงการที่ดำเนินไปแล้ว โดยกำหนดแนวทาง ดังนี้
          ๒.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน       มีความปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   โดยใช้งบประมาณของเทศบาลหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
          ๒.๒ ดำเนินงานก่อสร้างหรือปรับปรุงพัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง ปรับปรุงพัฒนาระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพ
          ๒.๓ ติดตั้งปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          ๒.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางหลักให้สวยงามปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามถนนสาธารณะ
          ๒.๕ พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อการบริการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
 
๓. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๓.๑ พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม
          ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษ มิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยส่งเสริมสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
๔. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
          ๔.๑ ส่งเสริมเพิ่มมาตรฐานและพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เกษตรกร ฯลฯ ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
          ๔.๒ จัดให้มีโครงการธนาคารเพื่อชุมชนในอนาคต
          ๔.๓ จัดให้มีสถานธนานุบาลโรงรับจำนำในอนาคต
          ๔.๔ จัดให้มีโครงการถนนคนเดิน แหล่งกระจายสินค้า
          ๔.๕ จัดให้มีโครงการบัณฑิตคืนถิ่นเพื่อพัฒนาบ้านเกิด
          ๔.๖ จัดให้มีเครื่องชั่งขนาดใหญ่ได้มาตรฐานสำหรับพี่น้องเกษตรกร
          ๔.๗ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาล ทั้งในส่วนที่เทศบาลรับผิดชอบ หรือหน่วยงานอื่นรับผิดชอบ โดยร่วมมือกันจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม จัดข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมมือประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
          ๔.๘ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ๖ ไร่ เพื่อส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอ
          ๔.๙ จัดตั้งศูนย์สอนภาษา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๘)
 
๕. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     ๕.๑ ด้านการศึกษา
          ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในทุกรูปแบบ
          ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน ให้ได้รับทุนการศึกษา
          ๓. จัดให้มีบริการรถโดยสารรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     ๕.๒ ด้านการศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
          ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
          ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย เช่น ห้องออกกำลังกาย สระวายน้ำ ฯลฯ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
          ๓. ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้กับชุมชน และกลุ่มเยาวชน
          ๔. ส่งเสริมสนับสนุน โครงการรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีกิจกรรมแอโรบิคในทุกชุมชน โดยเทศบาลสนับสนุนครูผู้สอน หรือผู้นำในการออกกำลังกาย
          ๕. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น
     ๕.๓ ด้านสาธารณสุข
          ๑. จัดให้มีโครงการดูแล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ให้ได้รับสวัสดิการ
          ๒. จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพฟรีปีละครั้ง
          ๓. จัดให้มีน้ำดื่มเพื่อสุขภาพในราคาถูก
          ๔. พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
          ๕. พัฒนาปรับปรุงรถกู้ชีพกู้ภัยให้มีความทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตให้มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
          ๖. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.) อย่างต่อเนื่อง
          ๗. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) จากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น กระผมจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุขของประชาชนสืบไป
         
     กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารฯ โดยจะนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติมาพัฒนาเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามที่ได้แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดยคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม การบริหารงาน     ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของประชาชน    เป็นหลัก แต่กระผมก็เป็นเพียงแค่ตัวแทนของทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น ฉะนั้น ประชาชนหรือสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่านใด มีความประสงค์จะเสนอนโยบายหรือโครงการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนแล้ว กระผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับไว้พิจารณาและดำเนินการตามความประสงค์อย่างแน่นอน โดยถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมคิด     ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำต่อไป และกระผมมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่   พึงประสงค์ ตามนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ เพราะเป้าหมายสูงสุดของพวกเราทุกคนคือ ประโยชน์สุขของประชาชน
     ทั้งนี้ นโยบายที่นำเสนอนั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไข อำนาจหน้าที่และงบประมาณของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำของเราที่มีอยู่อย่างจำกัด
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
175
เดือนที่แล้ว
795
ปีนี้
3,162
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
5,726
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 10 10 175 795 3,162 2,564 5,726 3.227.235.183