ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 )
     มาตรา 66-68 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
     มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
          มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
               (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
               (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
               (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
               (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
               (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
               (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
               (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
     มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
               (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
               (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
               (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
               (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
               (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
               (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
               (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
               (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
               (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
               (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
               (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
               (12) การท่องเที่ยว
               (13) การผังเมือง
      พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้โดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล ดังนี้
          แสดงภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) 
               เทศบาลตำบล (กำหนดไว้ในมาตราที่ 50) 
               (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
               (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
               (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
               (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
               (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
               (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
               (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
               (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
               (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
      
                                                            ----------------------------------------------------------------------
 
     อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 นอกจากหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลแล้ว ใน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ด้วยเช่นกันในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
          แสดงภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
               (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
               (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
               (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
               (4) การสาธาณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
               (5) การสาธารณูปการ
               (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
               (7) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน
               (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
               (9) การจัดการศึกษา
               (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
               (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
               (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
               (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
               (14) การส่งเสริมกีฬา
               (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
               (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
               (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
               (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ำเสีย
               (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
               (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
               (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
               (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
               (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอื่น ๆ
               (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               (25) การผังเมือง
               (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
               (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
               (28) การควบคุมอาคาร
               (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
               (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
             การที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ไว้มากมายเช่นนี้ ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรวมทั้งเทศบาล ต้องเตรียมตัวรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรัฐบาล ตามทิศทางที่เป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งได้กำหนดแผนและขั้นตอนให้มีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่จากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
175
เดือนที่แล้ว
795
ปีนี้
3,162
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
5,726
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 10 10 175 795 3,162 2,564 5,726 3.227.235.183