ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
โครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ได้ดำเนินการโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2565 โดยมีนายธรรมศาสตร์ พรมติ๊บ รองนายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และนายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนข้อน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันและอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่องปากเด็ก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากและบริการป้องกันโรคฟันผุให้เด็กอายุ 3–5 ปีตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้น ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ และการส่งเสริมให้มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน

13 กันยายน 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 9 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มระสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการไฟป่า ,การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีชุมชนบ้านเมืองคองสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

09 กันยายน 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยได้รับเชิญ นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง กฎหมายในการปฏิบัติงานและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อบริการประชาชน,พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์กรต่อไป

07 กันยายน 2565

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมริมดอยรีสอร์ท โดยได้รับเชิญ พระอธิการชลณัฐนภัทร อิทฺธิเตโช พระวิทยากรจากวัดปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายเกี่ยวกับ"คุณธรรมน้อมนำจิตร สร้างแนวคิดใหม่ในองค์กร"ให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาตนเองและองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริงต่อไป

02 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมกับคณะผู้บริหาร และนายคมภูศิษฐ์  นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับการปลูกฝังพฤติกรรม สุขภาพทั้งด้านการดูแลสุขภาพตนเองและดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรม ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

31 สิงหาคม 2565

ตรวจสอบทางระบายน้ำธรรมชาติบ้านสบงาย หมู่ที่ 5,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 30 สิงหาคม 2565  นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ออกตรวจสอบทางระบายน้ำธรรมชาติบ้านสบงาย หมู่ที่ 5 เพื่อตรวจสอบการไหลของน้ำรวมทั้งเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำในช่วงที่มีพายุโซนร้อนพัดปกคลุมทางภาคเหนือ

30 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในเด็กปฐมวัย ปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมกับคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีทักษะการว่ายน้ำสามารถช่วยตนเองได้เมื่ออยู่ในภาวะจมน้ำ
30 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ,อุบัติภัยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับเชิญวิทยากรจากทีมกู้ภัยเหยี่ยวแดง เทศบาลตำบลแม่นะ มาให้ความรู้เทคนิควิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น,กฎจราจร ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนและการฝึกใช้สัญญาณการจราจรเบื้องต้นและการฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยได้ดำเนินกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ตำบลเมืองงาย
27 สิงหาคม 2565

โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 2019,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ มอบหมายให้นายธรรมศาตร์ พรมติ๊บ รองนายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้กล่าวเปิดโครงการหมู่บ้าน วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 2019 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบงาย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโดยให้ความรู้ ความเข้าใจ คัดกรอง ตามรูปแบบวิถีปกติใหม่ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองลดลง
25 สิงหาคม 2565

ตรวจสอบดินสไลด์ หมู่บ้านแม่จาใต้ หมู่ 9,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565
นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบดินสไลด์ หมู่บ้านแม่จาใต้ หมู่ 9 เนื่องจากพายุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก
25 สิงหาคม 2565

โครงการหมู่บ้านขุนข้อน วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 2019,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้กล่าวเปิดโครงการหมู่บ้านขุนข้อน วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 2019 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน นายกเทศมนตรี หน่วยงานภาครัฐอื่นและเอกชนสนับสนุนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโดยการลงพื้นที่ แจ้งข่าวสาร ให้ความรู้ คัดกรอง ตามรูปแบบวิถีปกติใหม่ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองตามระยะการผ่อนคลายตามมาตรการของทางราชการ รวมถึงเกิดพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีการผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถดำเนินกิจกรรมและใช้ชีวิต ได้ตามรูปแบบ New Normal ได้อย่างเหมาะสม

19 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในเด็กปฐมวัย ปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมกับนายสัญญา ใจกล้า ปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และนายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ด้านร่างกาย,อารมณ์และสติปัญญา ทั้งยังเด็กเล็กสามารถเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อพลัดตกน้ำได้

19 สิงหาคม 2565

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรี และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว

12 สิงหาคม 2565

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงได้ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักสร้างความอบอุ่นในครอบครัวในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 โดยมีนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบุพการี ส่งเสริมให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณ และแสดงความรักความกตัญญู ต่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงต่างๆ ของเด็กนักเรียน การมอบรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี
11 สิงหาคม 2565

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
11 สิงหาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (180 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,599
เดือนที่แล้ว
1,523
ปีนี้
9,558
ปีที่แล้ว
10,589
ทั้งหมด
22,711
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 75 44 1,599 1,523 9,558 10,589 22,711 100.25.42.211