ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


มอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ ศึกษา(กสศ.),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ
ศึกษา(กสศ.)สนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจน ในศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
17 กันยายน 2564

โครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยมี พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดสว่างมงคล เจ้าคณะตำบลทุ่งข้าวพวง เขต 2 เป็นพระวิทยากร ได้บรรยายหลักธรรมในการใช้ชีวิต และหลักการสร้างความสุขในการทำงาน การดำรงชีวิตและความคิดเชิงบวกในการทำงาน การสื่อสารจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานรู้สึกมีจิตสำนึกรักองค์กร สู่การยอมรับและปฏิบัติก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป 

16 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้รับเกียรติจากท่านท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว นายวัฒนศิลป์ สุยะพันธ์ เป็นวิทยากร ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางป้องกันการทุจริต รวมถึงค่านิยมที่ดีในองค์กร และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ราชลักษณ์ กาญจนมุสิก มาเป็นวิทยากรนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการความคิดเพื่อสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และการสร้างบุคลิกภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

15 กันยายน 2564

มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย(สปบท)ให้แก่คนพิการ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำนำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และนายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย(สปบท)ให้แก่คนพิการ นายสุภาพ พูนสุภา ราษฎรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
24 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ชั้น2

13 สิงหาคม 2564

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อ่างเก็บน้ำแม่งาย

13 สิงหาคม 2564

การแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานพัฒนาชุมชน ได้ทำการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการในครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 จึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนั่งเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 สิงหาคม 2564

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายสัญญา ใจกล้า ปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

23 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายสัญญา ใจกล้า ปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” …

23 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตบำลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายสัญญา ใจกล้า ปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

22 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองงาย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองงาย จัดกิจกรรม ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาวเป็นประธานในพิธีเปิด

22 กรกฎาคม 2564

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2564 รวม 5 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล

21 กรกฎาคม 2564

ปรับภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยทางถนน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยทางถนน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

21 กรกฎาคม 2564

ประชาคมสร้างมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

(วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 )นายธรรมศาสตร์ พรมติ๊บรองนายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำเข้าร่วมจัดทำประชาคมสร้างมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและการให้ความรู้เรื่องการรับวัคซีนโควิค
โดยมี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมหมู่บ้าน หมู่ที่5 เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเมืองงาย ณ หอประชุมเอนกประสงค์บ้านสบงายว

07 กรกฎาคม 2564

"รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด",เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ขาวสะอาดปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
"รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"

นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมถือป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

29 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (97 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
565
เดือนที่แล้ว
718
ปีนี้
7,209
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
9,773
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 25 27 565 718 7,209 2,564 9,773 3.215.177.171