ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
      เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
      สำหรับแอปพลิเคชัน “ThaiD” เป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คือ สามารถใช้แทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในท่าอากาศยานประเทศไทยได้ , ลงทะเบียนด้วยตนเองเปรียบเทียบใบหน้าเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ทันที , ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้ยืนยันตัวตนเข้าสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ , แจ้งย้ายที่อยู่ คัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน หรือจองคิวออนไลน์ และตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ เป็นต้น
26 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมตามรอยวัฒนธรรมล้านนา สรงน้ำไหว้สาป๋าระมีพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมตามรอยวัฒนธรรมล้านนา สรงน้ำไหว้สาป๋าระมีพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2566
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ พระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้พระธาตุปู่ก่ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป
23 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
07 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

30 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ,ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
28 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

24 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนข้อน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาใต้ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 - 7 เมษายน 2566 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-106403 กด 13 (กองการศึกษา) 

16 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การย้าย การโอน และการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564- 2566 ) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 13 2 05 2103 001
2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 13 2 08 2107 001
15 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9-17 มีนาคม 2566 (ในเวลาราชการ) รายละเอียดตามส่ิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

03 มีนาคม 2566

ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

      ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาะของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือในการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร นั้น 

      เพื่อควบคุมไม่ให้มีการจัดการเชื้อเพลิงมากเกินความจำเป็น ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ซึ่งอาจทำให้ค่าคุณภาพอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์และกำจัดวัชพืชในที่ดิทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเผาในที่โล่งทุกชนิดเป็นการก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรป่าไม้ และทำให้ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 75 วัน ยกเว้นพื้นที่ที่ขอบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในระบบไฟดี (Fire D) (รายละเอียดามเอกสารแนบนี้)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ มีภาระงานในการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และการขอแก้ไขข้อมูลจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นไปตามข้อระเบียบ/กฎหมายข้างต้น จึงขอขยายการจัดทำบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือน มกราคม 2566 เป็นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566

01 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
    ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
    ขอเชิญชวน บุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการจากเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
ท่านสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
    ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2. Scan QR code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ EIT
30 มกราคม 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง ) (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
       เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)
25 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
      ด้วยในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทุกภาคส่วนจึงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งต่อไปเด็กและเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ฉะนั้น เด็ก ๆ จึงถือเป็นกำลังสำคัญยิ่งที่ควรแก่การพัฒนาทั้งในด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในอนาคต และในปี 2566 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” และเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลาน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์สร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้มีของขวัญ ของรางวัล และมีอาหาร เครื่องดื่มให้บริการฟรีตลอดงาน
10 มกราคม 2566

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

03 มกราคม 2566

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (64 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,610
เดือนที่แล้ว
2,563
ปีนี้
12,693
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
43,411
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 119 78 2,610 2,563 12,693 17,565 43,411 3.231.217.107