ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินการจัดงานวันท้องถิ่นไทยและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2448

20 มีนาคม 2566

การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 และศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงาย หมู่ที่ 5

15 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมสิทธิสตรีในพื้นที่ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสิทธิสตรีในพื้นที่ กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้นำในเขตพื้นที่และอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ (ระยะสั้น) หลักสูตร การทำขนมไทยโบราณ (ขนมช่อม่วงและขนมจีบนกไทย) ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
09 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในเด็กปฐมวัย ปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมด้วย นายสัญญา ใจกล้า ปลัดเทศบาล และ นางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1-24 มีนาคม 2566 เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีทักษะการว่ายน้ำสามารถช่วยตนเองได้เมื่ออยู่ในภาวะจมน้ำ เรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุแบบง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งตั้งกฏข้อห้ามต่างๆ เช่นห้ามลงน้ำโดยไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย

03 มีนาคม 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองงาย หน่วยราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
• กิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน ผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
• ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความตระหนัก ให้ประชาชน ผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
• กิจกรรมร่วมใจจิตอาสาป้องกันไฟป่า เพื่อจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ความรับผิดชอบที่เป็นจุดเสี่ยงและดำเนินการลดปริมาณเชื้อเพลิงของไฟป่าในพื้นที่
24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมการลดขยะมูลฝอยในชุมชน ปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

กิจกรรมอบรมส่งเสริมการลดขยะมูลฝอยและการจัดทำถังขยะเปียก

ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงายและศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์  เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และเพิ่มประสิทธิภาพนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่างๆในพื้นที่  รวมทั้งรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการ ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

23 กุมภาพันธ์ 2566

การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์และลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566 ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานพัฒนาชุมชน และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และลงทะเบียนสุนัข-แมว การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงาย หมู่ที่ 5 ตำบลนเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จากประชาชนเป็นอย่างดี

08 กุมภาพันธ์ 2566

จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์และลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จากประชาชนเป็นอย่างดี
07 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการสืบสานประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ( กิจกรรมสืบสานประเพณีกินวอ ของชนเผ่าลีซู ณ บ้านแม่จาใต้ หมู่ที่ 9),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับนางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมทั้งกองการศึกษา เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าร่วมสืบสานประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ กิจกรรมสืบสานประเพณีกินวอ ของชนเผ่าลีซู ณ บ้านแม่จาใต้ หมู่ที่ 9 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพื้นที่ และรักษาประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป

22 มกราคม 2566

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
       เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ปี 2566 โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตะกร้อและเปตอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่ได้เล่นกีฬา ไม่พึ่งพาและห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง
21 มกราคม 2566

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

      เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติในวันข้างหน้าและเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลาความคิด มีความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 ที่ว่า รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์สร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้มีของขวัญ ของรางวัล และมีอาหาร เครื่องดื่มให้บริการฟรีตลอดงาน

16 มกราคม 2566

โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองขะแตะ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองขะแตะ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

20 ธันวาคม 2565

โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย "นายบุญเรือง ดงรักษ์ "นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองงายและสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมแสดงความเห็นและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองขะแตะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น แจกเครื่องห่มกันหนาว,เอกสารเผยแพร่กิจกรรมเทศบาล,แจกหน้ากากอนามัย, ตรวจมะเร็งเต้านม , ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

19 ธันวาคม 2565

โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2566
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2566 ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เกิดความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ ทำให้มีระเบียบวินัยในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

16 ธันวาคม 2565

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2566 มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทั้งยังมอบเอกสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดำเนินโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงาย หมู่ที่ 5,ศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8,ศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 และศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโป่งขาม หมู่ที่ 11

 13 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (200 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
177
เดือนนี้
3,024
เดือนที่แล้ว
1,801
ปีนี้
6,921
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
37,639
ไอพี ของคุณ
3.236.209.138
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 36 177 3,024 1,801 6,921 17,565 37,639 3.236.209.138