ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย นายสัญญา ใจกล้า ปลัดเทศบาล พร้อมกับงานสาธารณสุข สำนักปลัด ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสบงาย,บ้านขุนข้อน,บ้านสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 โดยได้ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตรวจเบาหวานกับมะเร็งเต้านม ,การทำเมี่ยงคำของว่างสมุนไพร เพื่อให้ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟในร่างกายสมดุล และการทำสมุนไพรแช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลาย และทำให้เลือดบริเวณเท้าเกิดการไหลเวียนได้ดี ,การทำบ่อดักไขมันและถังขยะเปียกลดโลกร้อน และได้รับเชิญวิทยากร หมอกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลเชียงดาว มาให้ความรู้เรื่องการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ป้องกันได้ด้วยการประเมินและจัดการความเสี่ยง

08 กันยายน 2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายสัญญา ใจกล้า ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมริมดอยรีสอร์ท  โดยได้รับเชิญ นายดำรงชัย ไชยมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินงานด้านกฎหมาย, พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,ข้อทักท้วงการเบิกจ่าเงินงบประมาณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน,มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์กรต่อไป

04 กันยายน 2566

โครงการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย นางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้นำคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ดำเนินโครงการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอาชีพในชุมชน (นวดแผนไทย)

               โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเปลี่ยนบรรยากาศของการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และสนุกกับการเรียนรู้และเกิดความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ชุมชน (ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

              การดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาชัย) ซึ่งได้ใช้ที่ดินบริเวณบ้านมาพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ที่ใช้ในการทำการเกษตรได้แก่ แปลงนาสาธิต,การเลี้ยงไก่ไข่,การทำเห็ดนางฟ้า,การเลี้ยงปลา,การเลี้ยงกบ,การเลี้ยงเป็ด,การปลูกมะนาว ฯลฯ  ทั้งยังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้ได้รับความรู้และนำมาใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

30 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 266 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายสัญญา ใจกล้า ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุปู่ก่ำ ตำบลเมืองงาย  โดยได้รับเชิญ พระครูสาทร ตันติรักษ์ พระวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับ กระบวนการความคิดเพื่อสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน,บุคลิกภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในการปฏิบัติงาน,แนวคิดความสุขของคนทำงาน และสร้างทัศนคติเชิงบวกกับความสำเร็จในงาน ให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาตนเองและองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริงต่อไป

24 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย กองการศึกษา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย โดยได้รับเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านเมืองงาย มาให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย  

 

23 สิงหาคม 2566

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย นางาสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ โดยได้รับเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านเมืองงาย มาให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันให้กับบุตรหลานได้ในอนาคต

18 สิงหาคม 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ บูรณาการร่วมกับโรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลเมืองงาย ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนำไปสู่การปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้องทั้งตนเองและชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุข ในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประกอบด้วยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

 

09 สิงหาคม 2566

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายสัญญา ใจกล้า ปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

27 กรกฎาคม 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุง ด้วยเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองฝอยกำจัดยุง (ULV) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยมีบ้านสหกรณ์,บ้านสบงาย,บ้านขุนข้อน,บ้านแม่ข้อน(หน้าค่าย),บ้านแม่จาใต้,บ้านห้วยโป่งขามและชุมชนบ้านสันป่าไหน่ ระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2566 และดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงขอขอบคุณผู้นำชุมชน ,อสม.,เจ้าหน้าที่,และประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
17 กรกฎาคม 2566

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองงาย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 71 พรรษา ณ บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลเมืองงาย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองงาย เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ ทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ สวยงามและร่มรื่น

14 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองงาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย และพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ โดยได้รับเชิญวิทยากร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลตำบลเมืองงาย มาให้ความรู้ในครั้งนี้

11 กรกฎาคม 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุง ด้วยเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองน้ำกำจัดยุง (ULV) ณ บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองงาย เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกและให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชน วัด โรงเรียนตลอดจนทุกภาคส่วน ร่วมมือผนึกพลัง ความคิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน
10 กรกฎาคม 2566

พ่นละอองน้ำกำจัดยุง,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินการพ่นละอองน้ำกำจัดยุง ณ บ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองงาย โดยใช้การพ่นละอองน้ำกำจัดยุง (ULV) เป็นการพ่นละอองน้ำแบบฝอย ทำให้กระจายได้ทั่วบริเวณที่ต้องการการป้องกัน และกำจัดยุง จะช่วยลดความหนาแน่นของประชากรยุงลายให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งลดอายุขัยยุงลายเพศเมียให้สั้นลง และเพื่อกำจัดประชากรยุงลายเพศเมียที่มีเชื้อไข้เลือดออกในตัวให้หมดไปอย่างรวดเร็ว ช่วยลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นควันหรือพ่นละอองน้ำจะช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย เพราะสารเคมีที่ใช้ ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และกำจัดยุงได้ ช่วยลดพื้นผิวในการเกาะของยุง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนนี้
28 มิถุนายน 2566

ปรับแต่งภูมิทัศน์ถนนเส้นบ้านสบงาย หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านเมืองงาย หมู่ที่ 1,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับแต่งภูมิทัศน์ถนนเส้นบ้านสบงาย หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านเมืองงาย หมู่ที่ 1 เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้อย่างชัดเจน และลดการเกิดอุบัติเหตุในจุดดังกล่าวอีกด้วย

16 มิถุนายน 2566

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนข้อน
กิจกรรม วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้รับการปลูกฝังทางด้านจิตใจ ทางด้านการแสดงออก เด็กได้ซึมซับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ
15 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (243 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
308
เมื่อวานนี้
382
เดือนนี้
985
เดือนที่แล้ว
4,084
ปีนี้
25,800
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
56,518
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 308 382 985 4,084 25,800 17,565 56,518 3.214.184.223