ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม3 ม.ค. 2566
2ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการและพนักงานจ้าง3 ม.ค. 2566
3ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส3 ม.ค. 2566
4ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ3 ม.ค. 2566
5ประกศ มาตรการป้องกันการรับสินบน3 ม.ค. 2566
6ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ3 ม.ค. 2566
7ประกาศ มาตราการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 25663 ม.ค. 2566
8ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ3 ม.ค. 2566
9ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต3 ม.ค. 2566
10ประกาศ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง3 ม.ค. 2566
11ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 25663 ม.ค. 2566
12มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ3 ม.ค. 2566
13ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน3 ม.ค. 2566
14ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี 25663 ม.ค. 2566
15ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี 25663 ม.ค. 2566
16ประกาศ มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เทศบาลต่าบลพระธาตุปู่ก่ำ 3 ต.ค. 2565
17ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท่างาน 3 ต.ค. 2565
18รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25653 ต.ค. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
2,730
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
12,813
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
43,531
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 120 2,730 2,730 12,813 17,565 43,531 3.231.217.107