ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 25669 มี.ค. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ3 ม.ค. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป3 ม.ค. 2566
4ข้อบังคับเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง3 ม.ค. 2566
5คู่มือการปฏิบัติงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นพนักงานเทศบาล3 ม.ค. 2566
6หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3 ม.ค. 2566
7คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)3 ต.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
9หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล1 ต.ค. 2565
10ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.25621 ต.ค. 2565
11ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2565
12ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.25621 ต.ค. 2565
13ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.25601 ต.ค. 2565
14ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2565
15ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.25581 ต.ค. 2565
16ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25631 ต.ค. 2565
17ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 1 ต.ค. 2565
18ประกาศ กทจ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.25581 ต.ค. 2565
19ประกาศ กทจ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4)1 ต.ค. 2565
20ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25581 ต.ค. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,022
เดือนที่แล้ว
4,167
ปีนี้
34,024
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
64,742
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 28 47 1,022 4,167 34,024 17,565 64,742 3.233.221.90