ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 25669 มี.ค. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ3 ม.ค. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป3 ม.ค. 2566
4ข้อบังคับเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง3 ม.ค. 2566
5คู่มือการปฏิบัติงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นพนักงานเทศบาล3 ม.ค. 2566
6หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3 ม.ค. 2566
7คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)3 ต.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
9หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล1 ต.ค. 2565
10ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.25621 ต.ค. 2565
11ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2565
12ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.25621 ต.ค. 2565
13ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.25601 ต.ค. 2565
14ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2565
15ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.25581 ต.ค. 2565
16ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25631 ต.ค. 2565
17ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 1 ต.ค. 2565
18ประกาศ กทจ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.25581 ต.ค. 2565
19ประกาศ กทจ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4)1 ต.ค. 2565
20ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25581 ต.ค. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
2,730
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
12,813
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
43,531
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 120 2,730 2,730 12,813 17,565 43,531 3.231.217.107