ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

 

1.นโยบายการพัฒนาต้านการสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชนเข้มแข็งและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดยาเสพติด ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการเชิงรุกร่วมกับกลุ่มชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ขยายโอกาสในการเข้าถึงการบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม และจัดหาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์แก่ชุมชนอย่างเพียงพอทั่วถึง

         1.1. พัฒนาคุณภาพสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ลดปัจจัยเสี่ยง และสร้างเสริมสุขภาพ แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างทั่วถึง

         1.2 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน เน้นการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย และสนับสนุนด้านกีฬา

         1.3 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม

         1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อประชาชน

         1.5 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน (อสม.)

2.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

         2.1 พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่  เพื่ออำนวยความสะดวก ตามความต้องการของประชาชนรองรับระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

         2.2 พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การก่อสร้าง ซ่อมสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ถนนไฟฟ้า ทางสาธารณะ คูระบายนํ้า ท่อระบายนํ้า ขุดลอกทางนํ้า แม่นํ้า ลำคลอง ให้มีคุณภาพ เพื่อการระบายนํ้าอย่างรวดเร็วและป้องกันแก้ไข ปัญหาอุทกภัย ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หอกระจายข่าว และ  ถนนทุกสายได้มาตรฐาน เพื่อการสัญจร ไป-มา สะดวก และปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        2.3 พัฒนา ปรับปรุง ระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน ให้มีสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจร ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนป้ายเครื่องหมาย บอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว

        2.4 พัฒนา ปรับปรุง ขยายเขตระบบนํ้าสะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภค เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปานํ้าบาดาล ให้เพียงพอและทั่วถึง

        2.5 พัฒนา เสริมสร้าง ระบบมาตรการป้องกันภัยทางธรรมชาติ และบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น ทั้งด้านบุคลากร การจัดหา สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และพัฒนาเครือข่ายป้องกันและเสาระวังภัย

3.นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

   การดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง การบริการ และการบริหาร นับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะผลักดันให้การบริการ และการบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก และเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขร่วมกัน

     3.1 ส่งเสริมการดำเนินการทางการเมือง ใช้แนวทางในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการทำงานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา

     3.2 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและนำหลักตามหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า

    3.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ และส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารงานสูงสุด

    3.4 ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชนสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยใช้แนวทางยกระดับการให้บริการสู่การบริการที่เร็วขึ้น

    3.5 ส่งเสริมการจัดทำข้อมูล การให้บริการ การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้

    3.6 ส่งเสริมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลทั่วประเทศ

4.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   หลักสำคัญการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ กาจัดหารายได้ของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนพึ่งพาตนเองได้และชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

     4.1 พัฒนารายได้ของเทศบาลในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและประชาชน

     4.2. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความอยู่ดีกินดี สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

     4.3 จัดการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและตรงตามความต้องการของตลาด

     4.4 พัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพขึ้น

     4.5 จัดให้มีศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ แก่การท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

5.นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

            5.1 พัฒนาระบบการรักษาความสะอาด มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริม  การจัดการขยะโดยชุมชน สร้างมูลค่าขยะโดยนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจความตระหนักของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดชุมชน

            5.2 ส่งเสริมการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหามลพิษด้านต่างๆ เช่นมลพิษทางอากาศ มลพิษ ทางกลิ่นและเสียง

            5.3 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน “ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน”

6.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    การศึกษาเป็นรากฐานและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทุกๆ ด้าน สังคมปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์  การส่งเสริมการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ให้มีความพร้อม มีคุณภาพ จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน      และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

          6.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์ต้นแบบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและเด็กก่อนวัย เรียนมีความพร้อมเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น

          6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อรองรับการ เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไร้พรมแดน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีจิตสาธารณะและสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย

           6.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

           6.4 สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ

           6.5 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลาย

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
2,730
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
12,813
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
43,531
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 120 2,730 2,730 12,813 17,565 43,531 3.231.217.107