ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

 

สภาพทั่วไป
     อาณาเขต
            เขตพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ มีเนื้อที่รับผิดชอบทั้งหมด 159.86 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
               ทิศเหนือ ---> จากลำห้วยแม่งาย จรดตำบลทุ่งข้าวพวง
               ทิศใต้ ---> จากเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว จรดตำบลเชียงดาว
               ทิศตะวันออก ---> จากเขตเทศบาลเมืองงาย จรดตำบลปิงโค้ง
               ทิศตะวันตก ---> จากเขตเทศบาลเมืองงาย จรดตำบลเวียงแหง
 
 สภาพภูมิประเทศ
     สภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา และพื้นที่เทือกเขาประกอบด้วยทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
 
 
 เขตการปกครอง
         เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ตำบลเมืองงาย มีจำนวนชุมชนทั้งหมด 11 ชุมชน และได้มีการแบ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเป็น 2 องค์กร ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองงาย และ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ มีชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำทั้งหมด 8 ชุมชน ซึ่งแยกเป็นชุมชนที่รับผิดชอบเต็มชุมชน และที่รับผิดชอบบางส่วน ดังนี้
 ชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ บางส่วน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่
         ชุมชน 1 บ้านเมืองงาย (บ้านสันป่าไหน่)
         ชุมชน 4 บ้านแม่ข้อน (หน้าค่ายพิชิตปรีชากร)
         ชุมชน 9 บ้านม่วงง้ม (แม่จาใต้)
         ชุมชน 11 บ้านหนองบัว (ห้วยโป่งขาม)
 
 ชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
         ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เต็มพื้นที่ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่
         ชุมชน 5 บ้านสบงาย 
         ชุมชน 6 บ้านหนองขะแตะ 
         ชุมชน 7 บ้านขุนข้อน
         ชุมชน 8 บ้านสหกรณ์

แผนที่เขตหมู่ที่ 1  บ้านเมืองงาย(สันป่าไหน่)

พื้นที่  12.69  ตารางกิโลเมตร

แผนที่เขตหมู่ที่ 4  บ้านแม่ข้อน(หน้าค่าย)

พื้นที่  4.28  ตารางกิโลเมตร

แผนที่เขตหมู่ที่ 5  บ้านสบงาย

พื้นที่  17.88  ตารางกิโลเมตร

แผนที่เขตหมู่ที่ 6  บ้านหนองขะแตะ

พื้นที่  73.20  ตารางกิโลเมตร

แผนที่เขตหมู่ที่ 7  บ้านขุนข้อน

พื้นที่  10.37  ตารางกิโลเมตร

แผนที่เขตหมู่ที่ 8  บ้านสหกรณ์

พื้นที่  1.58  ตารางกิโลเมตร

แผนที่เขตหมู่ที่ 9  บ้านม่วงง้ม(แม่จาใต้)

พื้นที่  35.22  ตารางกิโลเมตร

แผนที่เขตหมู่ที่ 11  บ้านหนองบัว(ห้วยโป่งขาม)

พื้นที่  4.64  ตารางกิโลเมตร

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                   สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา และพื้นที่เทือกเขาประกอบด้วยทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                   ทิศเหนือ         จากสำห้วยแม่งาย จรดตำบลทุ่งข้าวพวง

                   ทิศใต้             จากเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว จรดตำบลเชียงดาว

                   ทิศตะวันออก   จากเขตเทศบาลตำบลเมืองงาย จรดตำบลปิงโค้ง

                   ทิศตะวันตก      จากเขตเทศบาลตำบลเมืองงาย จรดตำบลเวียงแหง

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 8 องศา  

 

ลักษณะของดิน

           ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  3 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 3 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

                   ลำห้วย           6        แห่ง     สระน้ำ           -         แห่ง

                   หนองน้ำ         3        แห่ง     บ่อน้ำตื้น         -        แห่ง

                   ลำคลอง          -        แห่ง     บ่อบาดาล       -        แห่ง

                   บึง                  -        แห่ง     อ่างเก็บน้ำ        -       แห่ง

                   แม่น้ำ             3        แห่ง     ฝาย               15      แห่ง

                   อื่นๆ (ระบุ)       -        แห่ง     เหมือง            -         แห่ง

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำเป็นพื้นที่ป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม อาทิเช่น สภาพบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย น้ำตกที่ชุมชนแม่จาใต้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสองข้างทางเดินไปชุมชนหนองขะแตะ และชุมชนห้วยโป่งขาม (อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว) 

ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ในตำบลเมืองงาย มีดังนี้

กำนันตำบลเมืองงาย   ได้แก่   นายอัชนัย  วงค์ฤทธิ์

ชุมชน ๑ บ้านเมืองงายเหนือ    ผู้ใหญ่บ้าน     ได้แก่   นายอัชนัย     วงค์ฤทธิ์

ชุมชน ๒ บ้านเมืองงายใต้        ผู้ใหญ่บ้าน    ได้แก่    นายวัชรพล    คล้ายชม  

ชุมชน ๓ บ้านใหม่                  ผู้ใหญ่บ้าน    ได้แก่    จ.ส.ต.เกษม    บุญชัย

ชุมชน ๔ บ้านแม่ข้อน             ผู้ใหญ่บ้าน    ได้แก่    นายสมศักดิ์    ผิวคำ

ชุมชน ๕ บ้านสบงาย              ผู้ใหญ่บ้าน   ได้แก่    นายเสงี่ยม     มหาวรรณ

ชุมชน ๖ บ้านหนองขะแตะ      ผู้ใหญ่บ้าน    ได้แก่    นายอะกอย    เลาหมี่

ชุมชน ๗ บ้านขุนข้อน             ผู้ใหญ่บ้าน    ได้แก่    นายประสิทธิ์  อมรศิริสิงขร

ชุมชน ๘ บ้านสหกรณ์             ผู้ใหญ่บ้าน   ได้แก่    นายครรชิต    สมดี

ชุมชน ๙ บ้านม่วงง้ม               ผู้ใหญ่บ้าน   ได้แก่    นายอ้วน       โกฎิแก้ว

ชุมชน ๑๐ บ้านสัน                  ผู้ใหญ่บ้าน   ได้แก่    นายเดช        บุญโป่ง

ชุมชน ๑๑ บ้านหนองบัว           ผู้ใหญ่บ้าน  ได้แก่   นายนครทิพย์   พงศ์ธัญญาเขต

 

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
2,730
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
12,813
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
43,531
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 4 120 2,730 2,730 12,813 17,565 43,531 3.231.217.107